Allutatud laen – kohustus või omakapital?

Raamatupidaja.ee uuris meie raamatupidamisbüroo Vesiir OÜ juhilt ja asutajalt Enno Lepvaltislt, mis on allutatud laen, mis tingimustel seda kasutada saab ning kuidas seda kajastada.

Mis on allutatud laen?

Üldjuhul nimetatakse allutatud laenuks sellist laenu, mis kuulub tagastamisele pärast teiste võlausaldajate nõuete rahuldamist. See tähendab seda, et ettevõtte pankroti korral, tasutakse eelnevalt muud laenukohustused ning siis võimalusel allutatud laen. Laenuandja jaoks on selline laen kindlasti riskantsem.

Kui ettevõte vajab lisakapitali ning selle panustavad omanikud, seisavad nad valiku ees, kas panustada omakapitali sissemaksena või anda ettevõttele laen. Allutatud laenu puhul on võimalus see investeering ettevõttest nö tagasi saada, omakapitali sissemakse saavad omanikud pankroti korral tagasi alles siis, kui kõik muud kohustused on tasutud.

Missugused on allutatud laenu tingimused?

Allutatud laenu puhul on oluline erisus selles, kas laenult tasutakse intresse. Kui allutatud laenul alusel on kohustus tasuda raha, intresse või muud finantsvara, siis ei saa seda käsiteda omakapitali koosseisus, küll aga võib säilida allutatus. Juhul kui allutatud laenult ei tasuta intresse, saab seda käsitleda kui omakapitali instrumenti.

Allutatud laenu kajastamine on reguleeritud RTJ-s 3 “FINANTSINSTRUMENDID“. §50:

Kui finantsinstrumendi emiteerijal lasub antud instrumendist tulenevalt lepinguline kohustus maksta instrumendi valdajale kokkulepitud ulatuses raha või muid finantsvarasid, tuleb antud instrumenti kajastada kui finantskohustist. Juhul kui finantsinstrumendi emiteerijal puudub kohustus teha antud instrumendist tulenevalt kokkulepitud ulatuses makseid (selle asemel instrumendi valdaja osaleb näiteks ettevõtte kasumis või netovaras) on tegemist omakapitaliinstrumendiga.

Kuidas kajastab allutatud laenu andja seda oma finantsaruandes?

Kuidas igal üksikjuhtumil, see sõltub kokkuleppe sisust, määrav on kokkuleppe sisu, mitte vormiline nimetus.

See on reguleeritud RTJ-s 3 “FINANTSINSTRUMENDID” ja RTJ-s 11 “ÄRIÜHENDUSED NING TÜTAR- JA SIDUSETTEVÕTETE KAJASTAMINE“.