Privaatsuspoliitika

Andmekaitsetingimused

Andmekaitsetingimuste kirjeldamisel arvestame Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu määrust (edaspidi „GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.
Kasutame turvameetmeid oma töös, mis puudutab Vesiir OÜ klientide teenindamist ning töötajatega seonduvate isikuandmete käsitlemist. Andmekaitsetingimused kehtivad kõikide isikute suhtes, kes kasutavad Vesiir OÜ serveri- ja võrgulahendusi, veebilehte, esitavad meie teenuste kohta päringuid või suhtlevad teistel viisidel Vesiir OÜga. Vesiir OÜ töötleb oma töötajate ning klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on avaldanud soovi lepingulisteks kohustusteks või kinnitanud, et on tutvunud meie andmekaitsetingimustega ja on nõustunud nende tingimustega.
Vesiir OÜ kogub andmeid selle kohta, kui külastate meie veebilehte www.vesiir.ee. Meie kodulehte on võimalik külastada ilma, et jätaksite meile tuvastatavaid isikuandmed. Isikuandmete jagamine meiega on vajalik, kui soovite kodulehe kaudu kasutada meie teenuseid või saada rohkem teavet. Meile edastatavad isikuandmed kontaktivormis on: ees- ja perekonnanimi, ettevõtte nimi, telefoni number ja e-posti aadress. Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@vesiir.ee.

 

Mõisted

Isikuandmed – on teave inimese ehk füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta, millega teda saab otse või kaudselt tuvastada: nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaatorid (tunnused, mis sidevõrgus aitavad viia konkreetse isikuni), samuti füüsilised, majanduslikud, kultuurilised ja mistahes muud tuvastamist võimaldavad tunnused ja nende kombinatsioonid.
Isikuandmete töötlemine – on andmetega tehtav mistahes toiming: kogumine, korrastamine, säilitamine, muutmine, lugemine, kasutamine, edastamine, ühendamine, kustutamine jne.

 

Vastutava töötleja ja volitatud töötleja identifitseerimine

Vesiir OÜ on isikuandmete vastutav töötleja – oma töötajate, veebilehe külastajate, klientide esindajate isikuandmete töötlemisel ja oma teenuse edasi arendamisel. Vesiir OÜ volitatud töötlejad on koostööpartnerid, kes osutavad Vesiir OÜle teenust.

Vastutav andmetöötleja on ettevõte Vesiir OÜ asukohaga Pärnu mnt 141, Tallinn 11314, telefon +372 680 6030, e-post info@vesiir.ee. Kodulehe aadress www.vesiir.ee.
Vesiir OÜ volitatud töötleja peab vastutava töötleja nimel ja ülesandel isikuandmeid käsitlema kõigi kehtivate regulatsioonide kohaselt. Volitatud töötlejal on õigus teostada töötlemise toiminguid üksnes nende isikuandmete osas ja sellises ulatuses, milleks vastutav töötleja on volitatud töötlejat volitanud.

 

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja alused

Vesiir OÜ soovib oma veebilehe teha nii kergesti kasutatavaks kui võimalik. Kliendiandmete kogumisel piirdume minimaalsega, mida vajame teenuse osutamise ning parema teenindusega seotud eesmärkide täitmiseks. Isikuandmete töötlemise aluseks on lepingu sõlmimine, õigustatud huvi või isiku nõusolek.
Vesiir OÜ ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul andmete kogumisel mitte teatavaks tehtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui isikuga ei ole vastavat kokkulepet või kui info avaldamise vajadus tuleneb vastava riigi seadusandlusest.
Selleks, et parandada kasutajakogemust salvestatakse meie kodulehe külastaja kohta muuhulgas järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave, nagu kasutatava keele eelistus ja asukoht. Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse füüsilise isikuga. Külastajate kohta individuaalseid profiile ei koostata.
Server, mis majutab meie veebilehte, võib samuti salvestada päringuid, mida serverile teete (veebiaadress, mida avate, teie poolt kasutatav veebilehitseja ja seade, IP-aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.
Vesiir OÜ koduleht kasutab küpsiseid (ingl cookies), mis võimaldavad kaardistada ja meelde jätta erinevaid tegevusi, toiminguid ja eelistusi, mis on seotud teiega või teie käitumisega meie kodulehel. Eelkõige kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, jälgides selleks teie eelistusi võrgulehtede külastamisel. Meie kodulehel kasutatakse ka püsiküpsiseid, mis salvestuvad teie arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Interneti kasutajana saate ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma arvutisse. Seejuures saate kõik küpsised, mis on seni arvutisse salvestunud, ka ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid.
Juurdepääs isikuandmetele on ettevõttes ainult isikutel, kellele see on vajalik isikuandmete töötlemiseks.

 

Andmete säilitamine

Vesiir OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, mille otstarbel neid andmeid koguti. Säilitamistähtaeg sõltub ka seadusejärgsetest nõuetest dokumentide säilitamisel.
Kui te arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta meiega ühendust allpool viidatud e-posti aadressil. Teil on õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht. Eestis on selleks Eesti Andmekaitse Inspektsioon.
Kui Teil tekib küsimusi või ettepanekuid, pöörduge julgesti meie poole kirjutades selleks aadressil info@vesiir.ee.