Teenuste deklareerimine ühendusesisese käibe aruandes

Läheneb 20. aprill, mis on ühendusesisese käibe aruande esitamise tähtaeg 2010. aasta esimese kvartali tehingute kohta. Esmakordselt tuleb nüüd aruandes deklareerida ka Euroopa Liidu liikmesriikide firmadele osutatud teenuseid. Seega peab nüüdsest andma Maksuametile detailsemalt aru mitte vaid 0% maksumääraga müüdud kaupade, vaid ka teenuste kohta. Nii soovib Maksuamet teada kellele ja kui suure summa eest kaupu müüdi või teenuseid osutati.
Võib arvata, et Euroopa Liidu ametnikud on tahtnud saavutada sellega enamat kontrolli teenuste liikumise üle, samas jäävad sellest aruandlusest välja firmad, kes ei ole käibemaksukohustuslased, aga osutavad 0%-määraga teenuseid Euroopa Liidu sees.
Andmed esitatakse aruandes ostjate ja tehingute liikide (kaup, teenus, kolmnurktehing) kaupa, märkima peab kliendile omistatud ja kehtiva vastava riigi maksukohustuslase numbri.
Käibemaksuseaduse § 28 (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13237538) kohaselt esitab maksukohustuslane ühendusesisese käibe aruande, kui:
1) tal on maksustamisperioodi jooksul tekkinud kauba ühendusesisene käive või ta on võõrandanud kaupa edasimüüjana kolmnurktehingus;
2) ta on maksustamisperioodi jooksul osutanud teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele teenust, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti ja mis kuulub maksustamisele teenuse saaja poolt teises liikmesriigis.
Tähelepanu tuleks pöörata siin just teise punkti viimasele poolele, sest aruandesse märgitakse vaid need tehingud, mille osas tekib teises liikmesriigis maksukohustus teenuse saajal.
Seega kui ühendusesiseselt müüdud kaupade puhul on Maksuametil võimalik võrrelda igakuiselt esitatavates käibedeklaratsioonides ning kvartaalses ühendusesisese käibe aruandes näidatud summasid, siis teenuste puhul seda teha ei saa, kuna teise liikmesriigi (piiratud) maksukohustuslasele 0% maksumääraga osutatud teenuste hulgas võib olla ka selliseid, mille puhul saajal maksukohustust ei teki. Näiteks võib tuua välisriigis asuva kinnisasjaga seotud teenused.
Kui ollakse käibemaksukohustuslane olnud vähemalt 12 kuud, tuleb aruanne esitada elektrooniliselt e-maksuameti/e-tolli kaudu.