Osakapitali ümberregistreerimine eurodesse

1. jaanuaril 2011 võetakse majandusarvestuses ning lepingulistes suhetes kasutusele euro. See tähendab, et kõik lepingujärgsed ja muud juriidilised kohustused arvutatakse ametliku kursi järgi ümber eurodesse.

Kuigi kapitali eurodesse teisendamiseks konkreetset lõpptähtaega määratud ei ole, on soovitav võtta kapitali eurodesse teisendamise ning vastav põhikirja muutmise otsus vastu enne 2010. aasta majandusaasta aruande esitamist, sest 2011. aasta aruanne tuleb esitada juba eurodes.

Kuna aktsia- ja osakapitali puhul automaatset ümberregistreerimist ei toimu, siis peab iga äriühing individuaalselt konverteerima oma kapitali eurodesse ning määratlema osade või aktsiate nimiväärtuse eurodes.  1. juulil 2010. aastal jõustunud äriseadustiku muudatustega sätestati, et osaühingu miinimumkapitali suuruseks on 2500 eurot ning aktsiaseltsi miinimumkapitali suuruseks 25 000 eurot. Euro vahetuskurss 1:15,6466 ei võimalda osade ning aktsiate nimiväärtusi automaatselt täiskordsetena konverteerida nii, et säiliksid osaluste proportsioonid. Seega ei piisa enamikel juhtudel kapitali jagamisest ametliku vahetuskursiga, vaid osaluste proportsioonide säilitamiseks tuleb leida osa- või aktsiakapitalile uus suurus.

Kapitali muutmisel kroonidest eurodesse peaks silmas pidama järgmist.

1. Tuleb muuta ühingu põhikirja (vähemalt osa- või aktsiakapitali suurust, osa/aktsiate nimiväärtust).  Seetõttu tuleb vastu võtta üld- või osanike koosolekul kapitali suurendamise või vähendamise otsus (et saada aktsia või osa nimiväärtuseks osaühingu puhul 1 euro täiskordne või aktsiaseltsi puhul 0,1 ).
2. Kohustusliku reservkapitali nõutav suurus ja osanike/aktsionäride osaluste senised proportsioonid peavad säilima (muutub, kui kapitali eurodesse konverteerimisel suurendatakse kapitali).
3. Aktsiaselts võib kasutusele võtta nimiväärtuseta aktsia.

Neid osanike/aktsionäride otsuseid saab teha lihtsustatud korras ehk lihthäälteenamusega siis, kui kapitali suurendatakse fondiemissiooni teel ülekursi või kasumi arvel. See lihtsustatud kord ei kehti aga aktsiakapitali vähendamise puhul.

Kui  üld- või osanike erakorralist koosolekut ei ole plaanis 2010. aastal pidada, siis saab kapitali eurodesse teisendamise ning kapitali suuruse muutmise otsuse vastu võtta ka näiteks 2011. aastal korralisel koosolekul koos majandusaasta aruande kinnitamisega.

Selliste muudatuste registreerimisega seotud registrikannetelt 2011. aasta jooksul riigilõivu ei võeta.

Vaata samal teemal toimunud Ecovis Vesiiri klientide infohommiku esitlust siit.

Sildid